Rettighedsstyring

Med version 3.0 introducerer vi rettighedsstyring på feltniveau i store dele af Amfora. Dermed kan løsningen tilpasses de helt konkrete behov, der er i organisationen – og vokse med, når nye behov opstår, blot ved at ændre rettighederne. Samtidig indfører vi guide-baseret oprettelse af roller, grupper og projektsites, så arbejdet bliver så let som muligt.

Til store og små

Med den nye rettighedsstyring i Amfora er det blevet muligt at opsætte Amfora præcist som den enkelte organisation ønsker det. Og samtidig kan Amfora vokse med stigende behov i porteføljestyringen – blot ved at ændre på rettighederne i løsningen.

Vil du f.eks. ikke arbejde med rammebudgetter for projekterne, fjerner du blot adgangen til den pågældende fane i Amfora – derfor kan projektlederen stadig oprette sit eget budget og statusrapportere på projektets økonomi.

Vil du ikke arbejde med godkendte og baselinede start- og slutdatoer, men stadigt gerne have, at projektlederen kan foretage de relevante faseskift, lukker du blot for visningen af disse datofelter, men opretholder blokken med faseskift.

Men der kan også være situationer, hvor nogle brugere gerne må se en oplysning uden mulighed for at redigere i den. Det kan sikres ved at gøre hele skærmbilleder, faner eller felter ’read only’.
Også på applikationsniveauet kan der sættes rettigheder. F.eks. kan hele applikationen til ressourceejerne lukkes, hvis ressourcetildelinger foretages direkte fra PMO-funktionen, eller staffingmøde-applikationen kan fjernes, hvis det er linjecheferne, der godkender ressourceanmodninger fra projekterne.

Automatisk oprettelse

For at gøre det så let som muligt for de, der op-retter projekter, at oprette og tilknytte grupper, brugere og projektrum, har vi udviklet fuldautomatisk og guide-baseret oprettelse direkte fra projektstambladet. Guiden opretter de relevante grupper, tilknytter de relevante brugere, kobler med de relevante roller i Amfora, opretter projektsitet i Sharepoint, knytter rettigheder hertil og binder det hele sammen i databasen.

Rettigheder samlet i roller

Rettighederne i Amfora er samlet i roller, som organisationen selv kan definere og opbygge. En rolle kan f.eks. være en projektleder, en ressourceejer eller et PMO.

Det er også muligt at lave flere af samme slags rolle: hvis f.eks. projektledere på nogle projekter må mere, end projektledere på andre, er det let at tage en kopi af projektlederrollen, ændre de ting, der skal være anderledes, og så tildele den nye rolle til de, der skal have den.

I Amfora har vi desuden indbygget muligheden for både globale og projektspecifikke roller. Globale roller fungerer sådan, at har en bruger denne rolle, gælder den overalt, dvs. på alle projekter. Har du en global projektlederrolle, har du projektleder-rettigheder i alle projekter. De projektspecifikke roller er som navnet antyder knyttet til det enkelte projekt.

For at gøre den løbende vedligeholdelse så let som mulig, har vi valgt at binde det hele op på grupper i AD’et. Så er rollen og projektet først koblet sammen i Amfora og bundet op på den relevante AD-gruppe, er det blot at lægge brugerne ind i gruppen – så har de automatisk de rigtige rettigheder på de rigtige projekter. Og det er ikke bare bruge-re, der kan meldes ind i AD-grupperne: også andre AD-grupper, så hele afdelinger, kontorer og enheder kan lægges ind i de enkelte roller på én gang.

Automatisk oprettelse

For at gøre det så let som muligt for de, der opretter projekter, at oprette og tilknytte grupper, brugere og projektrum, har vi udviklet fuldautomatisk og guide-baseret oprettelse direkte fra projektstambladet. Guiden opretter de relevante grupper, tilknytter de relevante brugere, kobler med de relevante roller i Amfora, opretter projektsitet i Sharepoint, knytter rettigheder hertil og binder det hele sammen i databasen.

Amfora kommer med færdige roller

Nu kan det jo sagtens virke uoverkommeligt at skulle gå hele Amfora igennem og sætte individuelle rettigheder på de enkelte felter. Det har vi derfor gjort for dig på forhånd.
Amfora kommer med fem prædefinerede roller, det er lige til at gå i gang med:

  • Projektleder
  • Projektdeltager
  • Ressourceejer
  • Porteføljemanager
  • Administrator

Rollerne kan kopieres, redigeres og tildeles helt frit på kryds og tværs – ja faktisk foreslår vi, at du starter med at tage en kopi af dem alle – så har du en ’back up’, hvis du nu skulle fare vild i mulighederne hen ad vejen.

Anvender du Amfora i et setup med multible porteføljer, kan du lave roller, der er specifikke for de enkelte porteføljer – og derfor også dele ressourcer på tværs uden at de tager rettighederne med sig rundt i andre porteføljer.