Undervisningsplanlægning

PACTOR har i flere år arbejdet med at optimere planlægningen af undervisning på videregående uddannelser. Planlægningsopgaven er svær, fordi den skal forene hensyn til de ydre, lovgivningsmæssige vilkår, de muligheder og begrænsninger, den aktuelle stab af medarbejdere giver, samt de rammer, bygningsmassen sætter. Men end ikke disse tre dimensioner er konstante: politisk fastsatte bestemmelser kan ændres med nærmest dags varsel, ofte er store dele af staben løst tilknyttede timelærere, og de eksisterende bygninger må ofte suppleres med lån og leje af andre lokaler.

Løsningen er en gradvis, digitaliseret opsamling af ønsker og krav fra uddannelserne, der løbende kan afstemmes med de rammer, planlægningen skal finde sted indenfor. Dette giver mulighed for løbende justeringer, en dataindsamling så tæt på de faglige miljøer som muligt, og en samtænkning af alle hensyn i ét forløb. Den ideelle proces ser således ud:

Processen vanskeliggøres yderligere af, at der skal tages hensyn til forhold, som ofte først bliver afklaret f.eks. efter skemaet skal være lagt. Det kan være, hvornår en ekstern underviser faktisk har tid, hvornår en lektor skal på efteruddannelse, hvilke studerende, der går på hvilke hold, og derfor ikke må ‘dobbeltbookes’.

PACTORs løsning OMS’en tager hensyn til alt dette. Ordrer opsamler de begivenheder på en aktivitet (f.eks. et fag), der skal være i en given periode, og hvilke krav, der er til lokale, tidsmæssig placering, rækkefølge, relation til andre aktiviteter osv. Samtidig har brugerne mulighed for hele tiden at se, hvordan holdet og underviseren er belastet og hvor mange timer, der er lagt på den pågældende aktivitet.

Hvad enten planlægning og skemalægning foregår i én eller nogle få centrale enheder, eller er distribueret til de enkelte faglige miljøer, kan OMS’en være både det effektive arbejdsredskab i hverdagen og indgangen til sammenhæng og overblik.

Gevinster:

  • Få overblik alle data i planlægningsprocessen: lokaler, hold, undervisere, aktiviteter – samlet og præsenteret, som du ønsker det via OMS’ens åbne datamodel
  • Undgå dobbeltbookning af studerende, lokaler og undervisere ved at have alle de nødvendige oplysninger i dit skemalægningssystem (OMS’en integrerer allerede med svenske TimeEdit)
  • Undgå overbelastning af underviserne i kraft af ukoordineret disponering ved hele tiden at give planlæggerne mulighed for at se, hvor de allerede er booket – og til hvad
  • Optimer udnyttelsen af bygningsmassen og lærerstaben
  • Alt sammen med afsæt i den pædagogiske/didaktiske tænkning, der er valgt for uddannelsen